Virtaamamittaukset ojitusalueella, Tapio Oy

Toteutimme virtaamamittaukset kokonaispalveluna kahdessa kohteessa TurVi-hankkeelle kesän 2022 aikana.

Tapion, Luken, SYKEn ja Metsäkeskuksen TurVI-hankkeessa parannetaan ojituskäytäntöjä. Hankkeessa sovitetaan kestävällä tavalla yhteen turvemaiden metsien puuntuotannon turvaaminen, vesiensuojelu sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Erisyvyisten ojien vaikutusta vesistökuormitukseen ja kasvihuonekaasujen vapautumiseen testataan hankkeessa perustettavilla pilottikohteilla.

Tavoitteena on vähentää haitallisia vesistövaikutuksia ja edistää hiilen sidontaa nykysuosituksia matalammilla ojilla. Hankkeen tuloksena syntyy uusia turvemaiden metsien käsittelymenetelmiä ja ohjeistus kohdekohtaisen ojituksen suunnitteluun ja toteutukseen.