Sää

Paikallista säätietoa reaaliajassa

Sääolosuhteilla on keskeinen vaikutus ympäristön tilaan: hulevesien muodostuminen riippuu sadannasta, ilmapäästöjen leviäminen tuulesta, ravinnekuormitus sateiden intensiteetistä, jäiden muodostuminen lämpötilasta… Monet sääilmiöt ovat kuitenkin paikallisia, eivätkä julkiset säähavainnot aina kuvaa riittävällä tarkkuudella tietyn vesistön, teollisuuslaitoksen tai metsä- tai suoalueen olosuhteita. Silloin sääolosuhteita voidaan seurata paikallisesti jatkuvatoimisilla säämittauksilla.

Yleisimmät sääparametrit:

 • Ilman lämpötila
 • Tuulen suunta ja nopeus
 • Ilmankosteus ja ilmanpaine
 • Säteily ja haihdunta

 

OIosuhdekamera

Olosuhdekameralla saadaan nopeasti käsitys paikan päällä vallitsevista olosuhteista – esimerkiksi tulvien laajuudesta, lumitilanteesta tai uoman kuivumisesta. Kamerakuvaa voidaan käyttää myös mittausten laadunvarmistuksen tukena erilaisten häiriötilanteiden tunnistamisessa.

Lumi ja sadanta

 • Sadannan mittaustekniikka valitaan olosuhteiden ja edellytetyn mittaustarkkuuden mukaan. Käytössämme on mm. akustisia mittauksia (sateen tyyppi, intensiteetti) ja erilaisia sadanta-astioita (sademäärä). Sadantaa voidaan mitata ympärivuotisesti myös lumena tai vaihtoehtoisesti vain sulan kauden aikana.
 • Lumisyvyyden mittauksella saadaan ajantasaista tietoa lumipeitteen kertymisestä ja lumitilanteen vaihtelusta eri puolilla tutkimus- tai toiminta-aluetta. Pieni ja kevyt anturi on helppo asentaa ja mittaus toimii luotettavasti vaativissakin olosuhteissa.
 • Lumen vesiarvo kuvaa lumipeitteen vastaamaa vesimäärää millimetreinä, kun hanki sulaa. Lumen vesiarvo on tärkeä tieto mm. vesitaseen hallinnassa ja tulvariskien hallinnassa. Uudella mittaustekniikalla vesiarvon muuttumista voidaan seurata jo talven aikana ja siten varautua tulvatilanteisiin ennakolta.

Pöly ja ilmanlaatu

 • Ilmanlaadun seuranta on tärkeä osa ympäristövaikutusten tarkkailua. Isojen ja kalliiden analysaattorien sijaan seuranta voidaan joissain tapauksissa toteuttaa jatkuvatoimisilla kenttämittauslaitteilla, jotka perustuvat uuteen IoT-tekniikkaan.
 • PM-mittauksella voidaan laservalon hajontaan perustuen seurata haitallisten pienhiukkasten pitoisuutta ilmassa. Pystymme mittaamaan PM1/2.5/4/10 kokoluokan hiukkaspitoisuuksia ilmassa 15 min mittaustaajuudella.
 • Mittaus soveltuu esim. pölypäästöjen seurantaan ja ehkäisyyn erilaisissa teollisissa ympäristöissä.

Seuraa tuloksia kätevästi suoraan selaimesta

 • Reaaliaikaiset tulokset
 • Asemien historiatiedot
 • Dynaamiset kuvaajat
 • Eri pisteiden ja parametrien vertailu
 • Manuaali- ja laboratoriomittausten tuonti
 • Vienti exceliin
 • Asemat kartalla
 • Lokimerkinnät
 • Automaattihälytykset