Vedenlaatu

Puhdas vesi on turvallisen ja kestävän elämän edellytys. Hyvä vedenlaatu ei ole yksiselitteisesti mitattavissa, vaan aina paikkakohtaista ja usean muuttujan yhdistelmä. Myös vedenlaadun seurannan suunnittelussa on siksi huomioitava, missä olosuhteissa mittaukset toteutetaan, millainen vesimatriisi on kyseessä ja mitä laadusta ja sen vaihtelusta oikeastaan halutaan tietää.

Toteutamme vedenlaadun mittaukset luotettavasti niin luonnonvesissä, kaupungeissa kuin teollisuusalueilla. Mittausten suunnittelussa ja laitevalinnoissa arvioidaan aina kohteeseen sopiva mittausalue, edellytetty mittaustarkkuus, luotettava asennustapa, riittävä huoltoväli ja tarvittaessa automaattinen puhdistusjärjestelmä. Näin automaattisella seurannalla voidaan saada näytteenottoa paljon kattavampi ymmärrys vedenlaadun vaihtelusta ja sen syistä.

Fysikaalis-kemialliset muuttujat

 • Lämpötilan jatkuvatoimisella mittauksella voidaan seurata mm. järvien syys- ja kevätkiertoa tai pinta- ja pohjavesien vuorovaikutusta.
 • pH:n mittauksella seurataan veden happamuutta, jolla on ratkaiseva vaikutus mm. vesien eliöstöön.
 • Sähkönjohtavuus kertoo veteen liuenneiden suolojen määrästä ja on usein hyvä yleisindikaattori vedenlaadun muutoksille.
 • Liuennut happi kuvaa veden happipitoisuutta, joka vaikuttaa koko vesiekosysteemin toimintaan ja mm. kalankasvatuksen onnistumiseen.
 • Sameuden mittauksella seurataan veteen päätyneen kiintoaineen ja maa-aineksen määrää.

Ravinnekuormitus ja orgaaniset aineet

 • Nitraattitypen mittaus perustuu UV-valon absorptioon vedessä. Automaattiset puhdistusratkaisumme helpottavat mittauksen ylläpitoa haastavissakin olosuhteissa.
 • Kokonaisfosforin määrä on tietyissä tapauksissa mahdollista seurata välillisesti sameusmittauksesta regressioanalyysin perusteella.
 • Orgaanisia aineita (TOC, DOC, BOD, COD) mitataan myös optisella anturilla. Mittaus voi perustua joko UV254-aallonpituuden absorptioon tai kattavampaan spektrianalyysiin.

Levät ja jätevesipäästöt

 • Levätilannetta voidaan jatkuvatoimisen mittauksen avulla seurata reaaliajassa. A-klorofyllin mittaus kuvaa kasviplanktonin kokonaismäärää vesistössä.
 • Sinilevän seuranta perustuu fykosyaniinin fluorometriseen mittaukseen. Fykosyaniini on sinileväsoluista vapautuva pigmentti.
 • Jätevesipäästöjä ja ulosteperäistä saastumista vesistössä voidaan seurata tryptofaanimittauksella. Tryptofaani on jätevedessä esiintyvä aminohappo, jonka mittaus perustuu fluoresenssiin.

Hiilivedyt ja öljyvuodot

 • Öljypitoisuuden mittaus vedessä perustuu orgaanisten hiilivetyjen (PAH) havaitsemiseen fluoresenssin avulla.
 • Mittauksella havaittavia öljylaatuja ovat mm. kevyet polttoöljyt, liuottimet, hydrauliikkaöljyt ja voiteluaineet.
 • Huipputarkka mittaus soveltuu öljypitoisuuden seurantaan ja öljyvuotojen nopeaan havaitsemiseen mm. hulevesistä ja teollisuuden prosessivesistä.

Seuraa tuloksia kätevästi suoraan selaimesta

 • Reaaliaikaiset tulokset
 • Asemien historiatiedot
 • Dynaamiset kuvaajat
 • Eri pisteiden ja parametrien vertailu
 • Manuaali- ja laboratoriomittausten tuonti
 • Vienti exceliin
 • Asemat kartalla
 • Lokimerkinnät
 • Automaattihälytykset

Tutustu mittausasemiin